เมนูหลัก
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

เป็นหน่วยงาน ICT ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ติดต่อสอบถาม
E-mail Address : isdgrp@cad.go.th
โทร. 0 2628 5240 - 59 ต่อ 4308 - 4309
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนทศ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์